Generalforsamling - indkaldelse

GF2019.png
14-01-2019

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19.00 i Foreningshuset.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Forelæggelse af regnskab 
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af formand/kasserer 
7) Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, øvrige valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
8) Valg af 1 revisor og l revisorsuppleant 
9) Eventuelt 

I henhold til AaCRs vedtægter, §7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Den indkaldes med 3 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside samt ved e-mail til alle klubbens aktive og passive medlemmer (såfremt medlemmets e-mail adresse er registreret i klubben).

Såfremt medlemmer har forslag til vedtægtsændringer, skal disse fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen; øvrige forslag fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

På gensyn den 4. februar - vi glæder os til at se dig!

Bestyrelsen

Ultimate Web