human hair extensions uk

Privatlivspolitik for Aalborg Cykle-Ring

Opdateret 31/5-2018

Aalborg Cykle-Rings dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.  Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Aalborg Cykle-Ring (AaCR) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

 • Den til enhver tid siddende formand
 • formand@aacr.dk
 • Website: www.aacr.dk 
 • CVR: 89 72 89 16

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger

Almindelige personoplysninger: 

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse. 

AaCR behandler IKKE personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, som f.eks.: 

 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger 

2) Oplysninger om ledere, trænere: 

 • Almindelige personoplysninger som 1)
 • Børneattest. Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet.

1) + 2) Behandles i Conventus (www.conventus.dk). AaCR har Databehandler Aftale med Conventus.

3) Oplysning ifbm. køb i AaCR’s Webshop:

 • Almindelige personoplysninger som 1)
 • Ordre historik, varer købt til hvilken pris.

Behandles i Aacr’s webshop (http://aacr.dk/shop). AaCR har Databehandler Aftale med Konxion (https://konxion.dk).

Medlemmer og lederes rettigheder

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse 

Opbevaring af persondata

Vi vil opbevare dine personoplysninger (inklusive børneattester) i en periode fra medlemskabets / tilhørsforholdets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter tilhørsforholdets ophør. Samme gælder for informationer om køb gennem webshoppen. 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Ultimate Web